FVIL Biologysk laboratoarium

Clean Room AC

Clean Room Corridor

Doar en finster fan skjinne keamer

Clean Room Ynstallaasje

Finster fan skjinne keamer

Proses piping